Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

MAS Labské skály

MAS, tedy Místní Akční Skupina: sdružení aktivních lidí z daného území, kteří chtějí něco udělat pro svůj region, pro svou obec či osadu, kde bydlí nebo pracují. Území MAS je dáno katastrálním územím obcí případně mikroregionů, které jsou členy MAS.
Název MAS byl přejat z angličtiny, aby bylo už z názvu poznat, čím se daná skupina lidí zabývá (Local Action Group, LAG). MAS existují ve formě občanského sdružení (o.s.) nebo obecně prospěšné společnosti (o. p. s.).
V ČR pracuje v současné době už více než 140 MAS. Společné mají to, že fungují na základě tzv. principu Leader (viz další odkaz). Jedná se o spolupráci různých resortů – podnikatelů, občanů, neziskových organizací, škol, obcí aj. Protože už Svatopluk věděl, že spojení sil je výhodnější a účinnější než snaha jednotlivce. Na druhou stranu jsou mezi jednotlivými „MASkami“ velké rozdíly, což je dáno specifickými podmínkami v každém regionu. MASky se liší rozlohou svého území a počtem obyvatel i náplní své činnosti, protože to závisí na ochotě místních aktérů spolupracovat a na místních podmínkách (v pohraničí např. není intenzívní zemědělská výroba, někde chtějí využít krásy přírody, jinde spíše revitalizovat poničenou krajinu atd.). Společným znakem MAS je i to, že zástupci obcí mohou tvořit maximálně 50% členské základny a v rozhodujících orgánech MAS musí být většina zástupců z jiného sektoru než státního (než z obcí), aby rozhodování o budoucnosti regionu nebylo pouze záležitostí starostů.
V Ústeckém kraji působí zatím 8 MAS. Většina MAS v ČR je sdružena do tzv. Národní sítě MAS; některé MASky navzájem spolupracují, v rámci této sítě dochází k výměně zkušeností. Sice každá MAS musí bojovat o přežití, ale dokážou si pomáhat. MAS s letitými zkušenostmi např. pomáhají těm nově vzniklým, aby se lépe orientovaly v problematice, s přípravou strategických dokumentů apod.
Více o MAS a LEADER na www stránkách:   www.leaderplus.cz

„Místní akční skupina“ Labské skály (MAS LS) byla založena v říjnu 2005 ve formě občanského sdružení. Hlavním cílem je sdružit aktivní lidi, obce, podnikatele, organizace, spolky,... a společně rozvíjet naši venkovskou oblast.
MAS LS se stala členem Národní sítě rozvoje venkova (zkratka NSRV), kde je k dnešnímu datu sdruženo 66 MAS z celé ČR ze současných cca 125 MAS. NSRV by měla být na konferenci MAS dne 11. 4. 2007 v Praze přejmenována na "Národní síť MAS", tento název je výstižnější.


Místní akční skupina je úzce provázána s mikroregionem Labské skály (9 obcí: Dobkovice, Jílové, Libouchec, Malšovice, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno). Mikroregion LS se zapojil do programu LEADER+ (v rámci Operačního programu zemědělství, opatření Rozvoj venkova. Více o LEADER+ najdete zde). Žádost mikroregionu o finanční prostředky na projekt „Netradiční využití volného času“ byla schválena. Jednou z podmínek projektu bylo právě vytvoření místní akční skupiny, která převezme realizaci projektu. MAS LS ovšem bude samostatný subjekt. Mikroregion (dobrovolný svazek obcí) sdružuje pouze obce; členem MAS se může stát kdokoliv.

Činnosti MAS LS
MAS přispěje k rozvoji mikroregionu realizací výše zmíněného projektu „Netradiční využití volného času“. V rámci projektu zpracuje MAS „Strategii rozvoje pro LEADER+“, která bude obsahovat zásobník projektů potřebných pro mikroregion, vytvoří webovou prezentaci projektu, MAS a své činnosti a vydá propagační materiál. Do zásobníku projektů mohou být zařazeny projekty libovolných žadatelů. Aby byla zajištěna potřebná kvalita projektů a jejich shoda s cíli Strategie, bude MAS poskytovat konzultace a poradenství k projektům. (Více informací o projektu najdete zde).

Cíle MAS
Hlavním cílem MAS, stejně jako mikroregionu, je rozvoj naší venkovské oblasti. Další cíle MAS jsou především podpora mezisektorové spolupráce (propojení různých sektorů – veřejná správa, podnikatelé, neziskové organizace apod.), vytváření místních partnerství (spolupráce různých subjektů na jednotlivých projektech ku prospěchu všech zúčastněných) a podpora činnosti spolků a zájmových organizací za účelem posílení našeho venkovského mikroregionu. (cíle vyplývají z metody LEADER+).

Co chce MAS Labské skály?
Trvale rozvíjet mikroregion Labské skály.
Poznat aktivní lidi v našem mikroregionu, kterým není lhostejná jeho budoucnost, a spolupracovat s nimi.
Získat finanční prostředky z rozvojových programů a dalších zdrojů na realizaci různých záměrů (vytváření sportovního a kulturního zázemí, rekonstrukce objektů a areálů pro volnočasové aktivity, kulturní, sportovní akce, slavnosti, nové cyklistické, běžecké a jezdecké trasy, propagační materiály atp.).
Spolupracovat se saskými partnery v blízkém pohraničí (saský partner mikroregionu Labské skály – Správní společenství Königstein – je zapojen do metody LEADER+ v rámci Místní akční skupiny Saské Švýcarsko).
Prezentovat mikroregion LS jako atraktivní oblast pro jeho obyvatele i návštěvníky se širokou nabídkou netradičních volnočasových aktivit.

Výhled do budoucnosti
MAS by v budoucnosti měla fungovat především jako rozvojová agentura, poradenské centrum se zaměřením na poskytování informací o možnostech získání finančních prostředků na nejrůznější projekty žadatelů z území mikroregionu Labské skály a zpracování projektových žádostí. MAS musí využít schopnosti svých členů k získání příjmů na zajištění svého chodu. V našem případě bude MAS nabízet překladatelské a tlumočnické služby (NJ, AJ) a vytváření webových prezentací. Samotná MAS bude v některých případech nositelem projektů, tzn. získá finanční prostředky na konkrétní projekty, které bude realizovat. Postupně, jak se rozšiřuje členská základna, bude i nabídka činností MAS pestřejší.

Více informací: http://leaderplus.labskeskaly.info


2017 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718