Chvojensko.cz

Fotogalerie

Dárci a podporovatelé

LITH.s.r.o. Malé Chvojno

Nečištěný komín může způsobit velké neštěstí

17. leden 2009

Nepodceňujte čištění komínů! Majitelům nemovitostí péči o komín ukládá zákon.
Stručný přehled povinností:
Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu se provádí za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná

1. do výkonu 50 kW šestkrát
2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná

1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát
2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát
3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích
a chatách, pokud nejsou užívány celoročně,
nejméně jednou

(2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od
spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů
nejméně jedenkrát za rok.

(3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen majitel/správce objektu po dohodě s příslušným obecním úřadem zajistit častější čistění komínů.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zajišťující kominické práce je povinna oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).

(5) Na základě požadavku příslušného obecního úřadu dohodne s ním právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, která zajišťuje provádění kominických prací, dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejich částech.
Obecní úřad o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.

Po připojení spotřebiče na spalinovou cestu, po výměně spotřebiče, po změně paliva a před uvedením spotřebiče do provozu provede kominík (revizní technik komínů) kontrolu.
Každý správce je povinen prokázat, že výše uvedené povinnosti plní. Dokladem může být faktura o úhradě za provedenou práci kvalifikované osobě.

Komplexní péči o váš komín nabízejí specializované firmy – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Ceny za čištění se pohybují od 150 do 500 Kč za základní komínový průduch. Při ceně 500 Kč/průduch se cena za každý další průduch snižuje na 200 Kč. Dále je k ceně připočteno dopravné.
Za vyhotovení revizní zprávy je možno počítat s cenou 800 Kč/průduch, výpočet spalinové cesty – 300 Kč, a za použití kamery je účtováno 150 Kč/průduch.

Dodržením povinných lhůt pro čištění komínů udržujete svůj dům bezpečným. Je lepší zaplatit za údržbu komínů, než spoléhat na to, že se nic nestane. Oxid uhelnatý může být neviditelným zabijákem. Neudržované komíny bývají také příčinou požárů.
Zdroj informací HZSHK.cz
 

 


2018 - Chvojensko, z.s. webdesign: David Drobný - 608 532 718